Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Trim Energy Oy (jäljempänä ”Trim ”)

Karaportti 5, 02610 Espoo

Y-tunnus 2262634-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sami Sailo

Sähköposti: sami@trim.fi

Rekisterin nimi

Trim Energy Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä ”Asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Trimin liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, Trimin ja sen kumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja Trimin sekä sen konserniyhtiöiden tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Trimin asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Trimin niiden konserniyhtiöiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Trim noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkinalakia ja henkilötietolakia. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkanumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli);
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vakiokorvaus- ja vahingonkorvaustiedot, taloudellista asemaa koskevat tiedot);
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassa olevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, puhelutallenteet, Trimin ja sen kumppaneiden kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);
 • sähkön kulutusta koskevat tiedot (kuten sähkönkäyttöpaikan sähkömittarin lukemat sekä sähkönkulutukseen liittyvät raportit); ja
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Trimin asiakkaaksi,
 • rekisteröityessään Trimin palveluiden käyttäjäksi,
 • rekisteröidyn käyttäessä Trimin palveluja tai
 • muun asiallisen yhteyden syntyessä Trimin ja rekisteröidyn välille;

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää muihin Trimin, järjestelmiin ja käsitellä näiden omissa tai yhteisissä tietojärjestelmissä. Asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot voidaan siirtää Trimin Suoramarkkinointirekisteriin tiedot kerättäessä ja silloin, kun rekisteröidyn henkilön asiakassuhde Trimin kanssa tai muu asiallinen yhteys Trimin kanssa päättyy.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia..

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Asiakasrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Trimin myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Trim huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Trimiä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä kohdassa 2 ilmoitettuun Trimin rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tietoa evästeistä

Trimin verkkosivusto ja mahdollinen verkkokauppa käyttää järjestelmässään cookieita eli ns. evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä palvelun sivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää ja mistä käyttäjä on tullut palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelua, jotta se palvelee käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä Suomalaisen Kirjakaupan mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.
Seuraamme sivuston käyttöä Google Analytics -kävijäseurantatyökalulla. Google Analytics tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä.
Hyväksymällä evästeiden käytön hyväksyt edellä mainitut ehdot.

Sosiaalisen median laajennukset

Sivustollamme on painikkeita, joiden avulla sisältöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). Sivusto ei kerää käyttäjien tietoja näillä laajennuksilla. Jakopainikkeista avautuvat toiminnot latautuvat sosiaalisen median palveluiden omilta palvelimilta.